DragonFest 2024 – Lefkada Grécko – bilingual

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 17 June 2024
6:00 pm

Categories


Dračia intenzívka v roku Dreveného Draka na gréckom ostrove Lefkada Dvojjazyčne: slovensky a anglicky 

Dragon intensive in the year of wooden Dragon on Greek Island Lefkada Bilingual: Slovak and English

Feng Shui for ALNONA land/pozemky

Lefkada coast near Sivota/Pobrežie Lefkady pri Sivote

VÍZIA:
Predpoveď mnohých pôvodných národov Zeme bola, že v tomto čase veľkých zmien a chaosu sa vynoria Rainbow Warriors/Dúhoví Bojovníci.  V  jazyku, ktorý prichádza cezo mňa pre tento festival,  sú to Dúhoví Tanečníci/Rainbow Dancers. A TO SME MY. Tí, čo vyliečia túto Zem, seba, svoje rodiny, komunity, krajiny a svet z tmy minulosti a vnesú radosť, spolupatričnosť a zdravú spolutvorivosť v prospech všetkých bytostí Zeme a všetkého v tejto dimenzii sveta. Poď s nami “tancovať a čarovať” so Slnovratom a navrátiť sny svojho Vnútorného Dieťaťa a poslanie svojej Duše do vitálneho života.

VISION:
It was predicted by many aboriginal peoples,  that the Rainbow Warriors would emerge during this time of great change and chaos. In the language that comes through me for this festival, they are Rainbow Dancers. THEY ARE US. Those who will heal this Earth, themselves, their families, communities, countries and the world from the darkness of the past and bring  joy, togetherness and healthy co-creation for the benefit of  All My Relations.  Come with us to “dance the alchemy” with the Solstice.  Bring the dreams of your Inner Child and mission of your Soul back to a vital aliveness.

Tak ako vnútri tak aj vonku a naopak/As inside so outside and vice versa. 

„Máme príležitosť postaviť dúhový most do zlatého veku. Ale aby sme to dokázali, musíme to urobiť spolu so všetkými farbami dúhy, so všetkými národmi, všetkými bytosťami sveta. My, ktorí dnes žijeme na Zemi, sme Bojovníci dúhy, ktorí čelia výzve postaviť tento most.“ — Brooke Orlia Medicína, Dcéra dúhy, Vrany a Lakota

“We have the opportunity to build a Rainbow bridge into the Golden Age. But to do this, we must do it together with all the colors of the Rainbow, with all the peoples, all the beings of the world. We who are alive on Earth today are the Rainbow Warriors who face the challenge of building this bridge.” — Brooke Medicine Eagle, Daughter of the Rainbow, Crow and Lakota

Rainbow assisting Modrana in management in this event, December 2023 Canada / Dúha asistujúca Modrane pri menežmente tohto podujatia, December 2023 Kanada

In unison/V súhre

Modrana at ALNONA land/Modrana v ALNONA

Lefkada poppies/maky

NASMEROVANIE:

Je to akcia pre celú Tvoju rodinu, ale nemusí byť, lebo rodina tohto festivalu sme my spoločne v kmeňovej súdržnosti. Tu je rozšírená ponuka  a vieme sa dohodnúť aj inak:

TY sa pridáš do užšieho kruhu, ktorý  teraz zvolávam a  čím skôr sa pridáš, tým lepšie pre naplnenie vízie. Tvoje osobné dary vo forme aktivity zdieľanej v rámci podujatí festivalu sú tiež vítané: oznám, navrhni a predostri. Ty si tiež jediný/á, ktorá/ý vnáša pre mňa energetickú eurovýmenu a Tvoja rodina je vítaná na akciách pod vedením Modrany gratis.

Tvoj-a partner-ka/manžel-ka je vítaným hosťom v  obradoch, rituáloch, kruhoch, aktivitách pod Modraniným nasmerovaním (vtedy platí Kundalini protokol aj pre nich)…alebo sa len tak môže pomotkávať naokolo v objatí Matky Zeme a živlov ostrova.

Tvoje deti si nájdu kamarátsku spoločnosť u detí v ALNONA komunite, kde sa organizujú aj letné tábory pre deti a majú tam školičku v drevenej jurtičke: prehoď reč s Luciou alebo Naďou.

Popri čase festivalu si viete rozšíriť pobyt o dovolenku podľa vlastnej vôle, pred alebo po tomto termíne:

JÚN 17. až 21. 2024

OSTROV LEFKADA v GRÉCKU prístupný aj z pevniny cez plávajúci most.

Cesta samotná autom na tento ostrov, cez Balkán (bosnianske pyramídy, Meždugorie, Atény a mnohé iné silové alebo nádherné miesta) alebo cez Taliansko a odtiaľ loďou (loď odchádza z pohodlného kempingu pri mori pri Benátkach), vie byť príležitosťou  spoznávacej dovolenky, ktorú si dovolíš na kreatívny tanec Tvojej duše v nových rozmeroch. Letecký prílet rovno na Lefkadu alebo Korfu alebo do Atén, kde sa poľahky dá prenajať auto a pri vyskladkaní sa záujemcov do skupinky, vieme byť pohybliví, samostatní a flexibilní. Ja osobne plánujem cestu z Bratislavy, zrejme sezónnym charterovým letom.

 

GUIDELINES:

It is an event for your whole family, but it doesn’t have to be, because the family of this festival is us together in tribal belonging. Here is an extended offer and we can also consider other options:

YOU will join the inner circle that I am called to form, and the sooner you join the better for the manifestation of this vision. Your personal offerings in the form of an activity shared within the festival events are also welcome: announce, suggest and describe. You are also the only one who brings euro-energy  exchange for myself for activities guided by Modrana, and your family is welcome at Modrana’s events for free.

Your partner/spouse is a welcome guest in our ceremonies, rituals, circles, activities (Kundalini Protocol applies for them as well)…or s/he can just wander around in the embrace of Mother Earth and the elements of the Island.

Your children will find friendly company among children in the ALNONA community, where summer camps for children are also organized and they have a school in a wooden yurt: talk to Lucia or Naďa.

In addition to the Festival time, you can extend your stay with your personal holiday  before or after this date:

JUNE 17. till 21. 2024

LEFKADA ISLAND in GREECE accessible from mainland through a floating bridge.

The journey  to this island by car through the Balkans (the Bosnian pyramids, Mezhdugorie, Athens and many other powerful or beautiful places) or through Italy and from there by boat (ferry departs from besides a comfortable campsite by the sea near Venice) can be an opportunity for an adventure to feed the creative dance of your soul. Arrival by airplane directly to Lefkada or Corfu or to Athens, where you can easily rent a car and you/we can be mobile, independent and flexible when carpooling  and planning this trip as a group. I will personally arrive from Bratislava, Slovakia, mostlikely by seasonal charter flight.

Ferry boat from Venice/Loď z Benátok

Wild coast of Lefkada/Divoké pobrežie Lefkady

NÁPLŇ FESTIVALU v mojom úvodnom videní:

KUNDALINI JOY/RADOSŤ = oslava bytia v nevinnej tvorivej forme Vnútorného Dieťaťa, kde Protokol pre Kundalini jogu platí. Jediná esencia meniaca vedomie človeka vítaná v úzkom kruhu je samotná Kundalini Dračia Energia. (Kundalini/Dračia Energia/Shakti/Všehomír/Tao… sú označením JEDNÉHO v rôznych vyjadreniach)

Dračia Sila samotná nás povedie krok po kroku. Pre moju konkrétnejšiu vidinu v tento decembrový čas roku 2023 poskytla:

 • otvárací rituál vďaky pre všetky živly a prejavy Dračej Sily
 • vodné obrady pri mori a pri vodopádoch v dedinke Roupakias, kde býva Sylwia a Mariusz a oni obaja ponúkajú svoje aktivity s umením, hudbou a tancom popri Modraniných (pozri ďalej)
 • aktivity v ALNONA komunite s Luciou a Renaudom (záujmové kruhy, umelecká spolutvorba, hudba, tanec, Breathwork, Human Design, Modranine obrady a rituály)
 • púť na vybrané miesto Dračicou, ktorá môže byť osobnou “vision quest” vo vnútornom tichu a načúvaní Matke Prírode
 • Slnovrat na hore v ALNONA v kruhu Dúhových tanečníkov
 • ak obsadíme všetky ponúkané apartmány v dedinke Sivros alebo sa zložíme na vilu, vieme zaradiť spoločné ranné cvičenia Kundalini, kam sa môžu pridať aj ubytovaní inde

CONTENTS OF THE FESTIVAL in my initial vision:

KUNDALINI JOY = a celebration of being in the innocent creative flow of the Inner Child, where the Kundalini Yoga Protocol applies. The only consciousness-altering essence in a narrow circle is the Kundalini Dragon Energy in its pure form. (Kundalini/Dragon/Shakti/The Presence that Does/Tao… are different names for the Great ONE)

The Dragon Power will guide us step by step. For more specific vision at this time in December 2023, she provided:

 • an opening ritual of gratitude  for all the elements from all directions in manifestation of the Dragon Energy
 •  water ceremonies by the sea and waterfalls in the village of Roupakias, where Sylwia and Mariusz live.  They also offer their own activities with art, music and dance (see below)
 • activities in the ALNONA community with Lucia and Renaud (special interest groups, art co-creation, music, dance, Human Design, Breathwork, ceremonies and rituals with Modrana)
 • a pilgrimage to a chosen place by Dragon, which can be a personal “vision quest” in inner silence and listening to Mother Nature
 • Solstice on the mountain in ALNONA in the circle of Rainbow Dancers
 • if we occupy all the offered apartments in the village of Sivros, or chip in and rent a villa, we can include joint morning Kundalini sadhana, where people accommodated elsewhere  will be welcome to

Waterfalls where Sylwia and Mariusz live/Vodopády v mieste bydliska Sylvie a Mariusza

Sila Vodného Draka/Water Dragon Power

Hravosť Vnútorného dieťaťa/Inner child’ playfulness

Lefkada from interior mountain range/pohľad z vnútrozemia Lefkady

 

Finančný plán zostavený v decembri 2023 vyzerá nasledovne:

Ak od decembra 2023 každý mesiac pošleš 55 euroenergií, tak v júni 2024 nazbieraš za 6 platieb na mojom účte 330 eurášov. 3+3+0=6, čo dokopy dáva č. 6, číslo pre vizionárov. Peniažky budú vrátené Svetlonošovi povolanému svietiť niekde inde.

Registrácia na modrana@modranacocreation.com 

Vo svojom registračnom emaily prosím o niekoľko slov o tom, čo Ťa na DragonFest volá a ako Ťa môžem/e podporiť v Tvojich špecifikách účasti, ak nejaké máš (fyzické či psychické, duchovné alebo praktické: v rámci prepravy, ubytovania, stravy a či schopnosti naplno sa podieľať na všetkých aktivitách). 

Zálohové mesačné platby môžeš posielať od decembra 2023 v sume 55 eur  a podľa mesiaca, v ktorom sa prihlásiš, ich znásobuj (napr. ak sa prihlásiš v marci, pošleš 55 x 4). Z Tvojej strany to zaručí graduálnu podporu Vesmíru, že to myslíš vážne. Z mojej-našej strany zase formovanie vidiny utkanej na mieru pre účastníkov festivalu. Peniaze posielaj až po príjme potvrdenia o Tvojej registrácii – príde Ti moja emailová odpoveď. Ak by Ti v priebehu 2 dní neprišla, ozvi sa znovu, keďže internetoví škriatkovia hravo fungujú, hi hi.

Pokiaľ chceš zaplatiť sumu 330 eur naraz pri registrácii, aj táto verzia je vítaná. Predostretým finančným plánoch sa snažím byť nápomocná pri úspešnom zhmotňovaní tejto vidiny pre tých, ktorí to uvítajú. Ak potrebuješ nejakú inú formu podpory v tomto smere, daj prosím vedieť.

Môj euro účet je zriadený vo FIO banke v Bratislave, IBAN: SK4683300000002100876869; SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX na meno Jana Zimanová. Nezabudni pridať poznámku  “DragonFest 2024”. Táto poznámka je dôležitá z dôvodu, aby som vedela Tvoju platbu rozlíšíť a správne zaradiť pod túto špecifickú akciu.

The financial plan offered in December 2023 looks as follows:

If you send 55 euroenergies (or 88 dollarenergies) every month from December 2023, then in June 2024 you will collect 330 euros (or 528 CAD) in 6 payments on my account. 3+3+0=6, which adds up to no. 6, the number for visionaries. In Canadian 5+2+8=15, which again adds up to no. 6. The money will be returned to the Light Carrier called to shine somewhere else.

Registration at jana@modranacocreation.com in Canada or in English in Europe

In your registration email, please say a few words about what is calling you to DragonFest and how I can support you in the specifics of your participation, if you have any (physical or psychological, spiritual or practical: in terms of transportation, accommodation, food and skills to participate fully in all activities).

You can send advance monthly payments in the amount of 55 euros (or 88 CAD) from December 2023, or multiply them according to the month in which you sign up later (e.g. if you sign up in March, you will send 55 e or 88 CAD x 4). On your part, it will guarantee the gradual support of the Universe that you mean it. From my/our side, in turn, the formation of a tailor-made vision for the participants of the festival. Send the money only after receiving confirmation of your registration – you will receive my email reply. If you don’t receive it within 2 days, call again, because the internet elves work in a playful way, hee hee.

If you want to pay the sum of 330 euros or 528 Canadian at once during registration, this version is also welcome. With gradual financial plan, I try to be helpful in the successful materialization of this vision for those who will welcome it. If you need any other form of support in this regard, please let me know.

My euro account is in  FIO bank in Bratislava, IBAN: SK4683300000002100876869; SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX under the name  Jana Zimanová. Remember to add indication of   “DragonFest 2024” and your name. This is important for me to assign it under this particular event. If you pay in Canadian you can e-transfer at jana@modranacocreation.com or use Paypal on this website.

Výhľad zo Sivros na horu kde je ALNONA/View from Sivros to the mountain where ALNONA is

Výhľad zo Sivros na pláž vo Vasiliki/View from Sivros to Vasiliki beach

Sacred geometry interconnections/Prepájačky cez posvätnú geometriu

Starejší amerického kmeňa Lakotov hovoria, že ak to nie je PARADOX, asi to nie je pravda (v našej duálnej realite).  

Na Lefkadu som zavítala ku koncu extrémnych pandemických opatrení v máji roku 2021 (Paradox: najpohodlnejšia cesta cez prázdne letiská, v poloprázdnych lietadlách, bez vakcíny a ešte aj bez ochrannej masky). Pohnútka bola podporiť komunitu ALNONA, ktorá sa prihlásila na svet cez moje dve netere, Luciu a Naďu s ich rodinami (ako blesk z jasného neba). Názov komunity je zloženie začiatočných písmen označujúcich mená ich detí  (zámer tvorený pre podporu generácií budúcnosti). Prítomnosť starejšej našej rodiny, mojej mamy v jej požehnanom veku (Paradox: zdanlivo nemožné pre ňu cestovať toľkú diaľku do Grécka zo Slovenska = generačná dilema minulosti, sa stalo zrazu možným), dodala zámeru tejto cesty príchuť oddávna uctievaných tradící. 

Robili sme harmonizačný obrad na hore, kde sa z prvotných semiačok  vízionárov, začali rozvíjať projekty, inšpirácie a nápady úzko súvisiace so snovým videním Matky Zeme o tvorivom spolužití všetkých jej bytostí. Nápodobne sa teraz hlási cezo mňa DragonFest 2024, vo viere, že prinesie hodne inšpirácie aj pre Teba a náš kolektív Svetlonošov, učiacich sa ako svietiť naplno a byť dobrým tímom spoluhráčov tejto hry života (nazývam ju “Človeče nezlob se”, ktorú som hrávala ako dieťa). Inšpiráciou najmä ohľadne ODVAHY typickej pre Dračiu energiu, sa posunúť vpred svojím vlastným spôsobom, štýlom a načúvaním, čo a kam Ťa volá, aby si bol/a na správnom mieste, v správnom čase a robil/a správnu vec…na obraz Boží = v jazyku mantier, Wahe Guru… s ľahkosťou a v spontánnom plynutí. Ak sa vynoria prekážky, tak namiesto hnevu to zobral/a ako príležitosť “pre žiaka” sa naučiť, osvedčiť, otestovať, vycibriť a zmajstrovať, k čomu som sa do tejto univerzity života prihlásil/a. To možno práve v tomto momente ako toto čítaš vie byť nakódované v Tvojej psyché ako “nemám na to”…čas, peniaze, podmienky, chuť, atď atď . PARADOXOM je, že všetko je možné, ak  začnem zameraním svojej mysle tvoriť  to, čo chcem vo svete zhmotniť a nie naopak. Tak ako slávny výrok Ghándího: “Buď zmenou, ktorú chceš vo svete uvidieť/zažiť”.

The Lakota Elders say that if it’s not a PARADOX, it’s probably not true (in our dual reality).

I visited Lefkada towards the end of the extreme pandemic measures in May 2021 (Paradox: the most comfortable way through empty airports, in half-empty planes, without vaccine and even without a protective mask). The motivation was to support the ALNONA community, which came into the world through my two nieces, Lucia and Naďa, with their families (like a bolt out from the blue). The name of the community is a combination of the initial letters of their children’s names (intention formed to support future generations). The presence of the elder of our family, my mother in her blessed age (Paradox: seemingly impossible for her to travel so far to Greece from Slovakia = a generational dilemma of the past, suddenly became possible), gave the intention of this trip a flavor of long-honored traditions.

We held a harmonization ceremony on the mountain, where from the initial seeds of visionaries, projects, inspirations and ideas closely related to the dream vision of Mother Earth about the creative coexistence of all her beings began to develop. DragonFest 2024 is now being one of those streaming through me. I trust it will bring a lot of inspiration for you, our team of Lightworkers, all of us learning how to shine fully, be a good teammates in this game of Life. An inspiration especially regarding the COURAGE typical of Dragon energy, to move forward in your own way, style and listening attentively to the call to be in the right place, at the right time and doing the right thing…in the image of God = in the language of mantras, Wahe Guru… with ease, joy and spontaneous flow. If obstacles arise, instead of getting upset, take it as an opportunity “for the student” to learn, test, refine and master… which is what we all signed up for in this university of Life. Maybe right at this moment, as you are reading this, it can be encoded in your psyche as “I don’t have it… time, money, proper circumstances, etc. etc. The PARADOX is, that everything is possible, when I focus my mind into creation what I wish to see in the world, not vice versa. Exactly as Ghándí once said: “Be the change you wish to see in the world”.

Kundalini Mata Shakti

Práve na tej hore v ALNONA, pri vyvrcholení cesty boha Zeusa, letný Slnovrat 2024, vidím náš záverečný rituál tohto podujatia. Aký PARADOX, že s nástupom leta začína ubúdať zo slnečnej energie…podobne ako odpoveď na otázku: Aká je najlepšia príprava na smrť? = Žiť naplno svoj život. To ma viedlo z pohodlia svojho hniezdočka v roku 2021 v Kanade, na neznámu Lefkadu, v čase Covidu. Moje ustráchané ego mi vyhadzovalo na horizont mnohé scenáre, ktoré odhodlanie Duše rozptýlilo ako poludňajšie slnko rannú hmlu. Lefkadu označujú ako homérovskú Itaku, odkiaľ sa vydal Odyseus do neznáma… a Penelopa ho vyše 20 rokov čakala v pevnej viere, že sa vráti. Koľko rokov čaká moja/Tvoja duša na autentickú náplň života a Duša Matky Zeme, že kedy sa konečne zobudíme a odhodláme? Kedy konečne začujeme jej hlas, zacítime jej dych, pochopíme, že aj ona je živá BYTOSŤ? Tak som priniesla “zakladajúce a stabilizujúce kamene” z Kanady so sebou, čím sa stávame energeticky premostení, v danom momente Kanada-Lefkada a Bolívia.

At that mountain in ALNONA, at the culmination of the journey of the god Zeus, Summer Solstice 2024,  I see our final ritual of this event. What a PARADOX that with the onset of summer the sun’s energy begins to wane…similar to the answer to the question: What is the best preparation for death? = Live your life to the fullest. Exactly this led me from the comfort of my nest  in Canada in 2021, to the unknown Lefkada, in the time of Covid. My fearful ego threw out many scenarios on my horizon, which the determination of the Soul dispelled like the mid-day sun does with the morning fog. Lefkada is referred to as Homer’s Ithaca, from where Odysseus set off into the Unknown… and Penelope waited for him for over 20 years in the firm belief that he would return. How many years does my/Your soul wait for the authentic fulfillment of life? Also our Mother Earth  longing when we finally wake up and  hear Her voice, feel Her breath, understand that She too is a living BEING? So I brought “founding and stabilizing stones” from Canada with me, which makes us energetically bridged, at this moment Canada-Lefkada and Bolivia.

My “altar” with stabilizing rocks/Môj oltárik so stabilizačnými kameňmi

Sacred geometry spiraling/Špirálovitá posvätná geometria

A ritual of placing rocks at ALNONA/Rituál umiesťovania kameňov v ALNONA

Bude to práve ona Gaia = Dračica, v roku dreveného (živel zeme) Draka, ktorej na tejto púti budeme pozorne načúvať a spolu s ňou realizovať a oslavovať naše spoločné zobúdzanie sa do plnosti prejavov KUNDALINI Energie. Ona bude udávať rytmus a tempo tejto akcie. Svojimi nádherami nás bude sýtiť ako malé detičky a lákať do spoločných dobrodružstiev, o ktorých ani ja v tomto momente nemám páru. Čo Ti však viem priblížiť sú možnosti, ktoré vystupujú na obzory.  Čím bližšie budeme k nim smerovať, tým sa jasnejšie začnú formovať. Všetko podľa zostavy tých, ktorí nastavia svoj vnútorný kompas a jasne vyslovia svoje Áno. V tom je sila alchýmie: každý z nás je esencia, z ktorej sa vytvorí zázračný elixír tohto podujatia.

It will be Gaia = the She-Dragon, in the year of the wooden (earth element) Dragon, to whom we will listen carefully on this pilgrimage and, together with Her, realize and celebrate our common awakening to the fullness of KUNDALINI Energy manifestations. She will set the rhythm and pace of this event. It will feed us like little children with its beauties and lure us into joint adventures, which even I have no idea about at this moment. However, what I share with you are the possibilities that appear on the horizon. The closer we get, more pronounced  they become. All according to the lineup of those, who set their inner compass and clearly say their Yes. This is the power of alchemy: each of us is the essence from which the miraculous elixir of this event will be created.

Púť  prameňov nad dedinkou Sivros

Živá voda z prameňa v Sivros/Spring water in Sivros

Research project for ALNONA/Projekt pre ALNONA

GAIA PONÚKA NA LEFKADE:

 1. ZEM mnohých mystérií, mýtov a filozofií, ktorými je presiaknutá na každom kroku na tejto vandrovke/púti. Niežeby u nás na Slovensku nebola, ale v rámci rozmanitosti a kuriozite predsa radi cestujeme, potom sa radi vraciame domov k svojim koreňom,  ale obohatení o nové skúsenosti, teda s rozšíreným vedomím o jej mnohých tvárach a prejavoch zemského Draka. Homer nazýval Lefkadu ‘Lefki Petra’, čo znamená “biely kameň” podľa kamienkov na pláži a do roku 1100 BC sa ostrov nazýval Itaka.
 2. Iónske slané more, sladkovodné vodopády a živá VODA miestnych prameňov pre vodné obrady (očistné, znovuzrodzujúce, požehnávajúce, liečivé a blaživé) a hravú spoluprácu s vodným Drakom.
 3. Drakom ohňa je Grécko preslávené svojim podnebím, transformačným potenciálom myslenia a tvorivosťou ducha. Reč prírody, kultúry, umenia, ľudí … vie v sliepňavosti zaužívaných návykov naštartovať  HARu (ponúka sa Kundalini joga, Human Design, práca s dychom, tanec, hudba, umelecká tvorba, aj jedlo trochu inak ako u nás).
 4. Vzdušné Dračice majú na Lefkade raj a široký priestor na realizáciu. Budú nás učiť, ako sa podieľať so vzdušnými vírmi, meniacimi sa vidinami, farebnými snami, prelietavú myseľ a rozoznávať čo je čo… a čo je vlastne ČO?… a ČO som Ja/Ty/My?…a to cez rôznorodé akcie, aktivity, na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi…so zámerom na sebaspoznanie, rozpoznanie, rozpomínanie a sebarealizáciu.
 5. Éter je ako nevedomie/tmavá hmota Univerza, z ktorého poznáme úplné minimum. Tak sa aj Ty vydáš na cestu do neznáma, kde Ti neponúkame zaužívané menu (čo, kedy, kde, koľko, s kým, načo, prečo, začo) naservírované v “all inclusive balíčku”. Toto je cesta Blázna v Tarote, ktorá Ti prinesie oveľa viac ako očakávaš, lebo limity nie sú dané nami, ale nekonečnými kombináciami a permutáciami zainteresovaných Dračích Energií. Len motýle v Tvojom bruchu Ti vedia oznámiť, že sa chcú narodiť do plnej krásy a realizácie svojich originálnych farieb, foriem a tvarov. O tých Ti ja nič nepoviem, ale na vlastnej púti životom sa ich učím zrkadliť, aby si ich uzrel/a. Priamy prenos TERAZ a TU, ktorý je základom toho, že čím lepšie viem byť uzemnená a sprítomnená, tým vyššie si možem dovoliť bezpečne vyletieť. Dokážem byť nástrojom Ducha na držanie tohto Kruhu Svetla, kde v novo-načítanom programe KUNDALINI JOY/RADOSŤ sa už nehrabeme v traumách minulosti, ale so svojím Vnútorným dieťaťom sa budeme v kmeni súzvuku a súladu tešiť a nalaďovať na frekvencie Veku Vodnára a Novej Zeme. K tomu aktívna práca so snami, psyché a každodenným prínosom svojho aktuálneho prežívania… hojnosť neodvisle od peňaženky …Ostatne, skutočné TAO sa pomenovať nedá, len priamo zažiť, a to sa deje “zvnútra von”. Keď zostaneš sedieť doma, kľudne sa dopracuješ k rovnakému, alebo ešte ďalej, ale nie s nami.

Homer’s Ithaca of white rocks/Homérovská Itaka bielych kamienkov

View of Vasiliki Beach/Výhľad na pláž vo Vasiliki

LUCIA KADMON ponúka na Lefkade:

A hľa, moja vážna duša vstupuje do ľahkosti bytia. Byť v prítomnosti, v prúde synchronicít, užívať si dobrý smiech, keď sa prihlási, ctiť si múdrosť a všetky živé bytosti vrátane našej najväčšej – Matky Zeme.  Čakanie na odpoveď životu – dôvera v život kadiaľ ísť. Práve jedným z energetických stimulov pre moju bytosť je účasť na tomto nádhernom spoločnom tvorení s ľuďmi, ktorí majú víziu prerodu v súlad so skutočnou sebapodstatou, vážiť si jedinečnosť toho druhého a spoločne nechať, aby sa udiala mágia.

Posledné 3 roky boli pre mňa silnou cestou objavovania seba samej a chápania mechaniky života prostredníctvom systému Human Design. Hľadala som a objavovala som sa od svojich 16-tich rokov v rôznych formách a učeniach, až kým ma rezonancia priviedla na konečné nasmerovanie cesty pre mňa, o ktorej som presvedčená, že je to Human Design. Toto rozpoznanie, a predovšetkým osobný životný experiment, odhaľuje život samotný v jeho čistej forme, čistej mechanike, ktorá ukazuje a chápe život taký, aký je. Zbavuje ilúzie oddelenosti, a zároveň  rozlišuje bytosti ako jedinečnú formu vedomia, prejav svojho Pravého-Ja a zároveň Ne-Ja vo veľmi jasnom jazyku rozpoznávania a vizuálneho mapovania. Túto moju vášeň s nadšením zazdieľam vo forme, ktorá sa odhalí a ktorá by najlepšie vyhovovala skupine.

Ďalšou časťou, ktorá neustále presvetľuje moju dušu a priamo pracuje s nervovým systémom, je dýchanie/BREATHWORK. Parasympatický dych, ktorý nás privádza späť na regulovanú základnú líniu, pomáha uvoľniť všetko, čo je uložené v našom nervovom systéme a je pripravené na to, aby to bolo videné, počuté, uznané, uvoľnené v bezpečnom priestore, čím sa vytvára energetický potenciál, aby náš nervový systém dokázal zvládnuť veľké veci v našom živote, a konať z pozície zdravej odozvy namiesto z nevedomia vynorenej reakcie.

S mojou rodinou sme otvorení, aby sme vás privítali v našom prírodnom raji na vrchole kopca, kde je našim susedom len divoká príroda. ALNONA je projekt trvalo udržateľného života, s veľkou víziou budovania malého spolupracujúceho susedstva, s využitím permakultúry a zámerom žiť vyvážený život medzi človekom a človekom, človekom a prírodou.

Všetky akcie a novinky z ALNONA nájdete na ich FB stránke a Instagrame pod  Alnona_greece

 

LUCIA KADMON’s offer on Lefkada’s DragonFest:

Here I go, my serious spirit stepping into lightness of being. Being in the now, in the flow of synchronicities, enjoying a good laughter when it arises, honoring wisdom and all living beings including our greatest one – Mother Earth. Waiting to respond to life – the trust of life of where to go. Now one of the energetic arouser for my being is to take a part in this beautiful co-creation with humans that hold the vision of moving into alignment with one true self, cherishing the uniqueness of the other and together letting magic to happen.

Past 3 years has been a powerful journey of discovering myself and understanding mechanics of life through Human Design system. I have been searching and discovering myself since my 16th in various forms and teachings until resonance brought me to the ultimate way for myself, which I believe is Human design. This knowledge and first of all, a personal life experiment,  keeps revealing life itself in it’s pure form, pure mechanics that show and understand life as it is, stripping out the illusion of separation but at the same time differentiating oneself as a unique form of consciousness, shoving one’s True-Self and the Not-Self in very clear language of recognition and visual mapping. This passion of mine I am excited to share in a form that will reveal itself and would fit the best to serve the group.

Another part that keeps lightning my soul and works directly with the nervous system is Breathwork. Parasympathetic breath that brings us back to regulated base line, helping to release whatever is stored within our nervous system and is ready to be seen, heard, acknowledged, released in the safe space opening a spaciousness within our nervous system, to be able to hold big things in our life and act from a place of healthy response rather then unconsciously triggered reaction.

With my family we are open to welcome you in our natural paradise on the top of the hill,  where only a wild life is our neighbour. ALNONA is a sustainable life project
with a big vision of building a small cooperating neighborhood using permaculture and the intention to live balanced life between human & human and human & nature.

All ALNONA’s events and updates you can find on their  FB  and Instagram page, both under  Alnona_greece

Lucia, Renaud and children

Creative flow/Spontánna tvorivosť

ALNONA sheltered patio/zastrešená terasa v ALNONA

Permakultúrna farma/Permaculture farm

View of ALNONA and behind Dragon Mountain ELATI/Výhľad na ALNONA a za ňou Dračia hora ELATI

ALNONA communal space/Spoločenské priestory v ALNONA

Ubytovanie v stane/Tent accommodation

Community outdoor kitchen/Spoločná kuchyňa vonku

Yoga space at ALNONA

Lucia a Renaud v ALNONA vie ubytovať 4-člennú rodinu v ich komunitnom stane a prípadne sa dohodnúť aj s jednotlivcami.

ALNONA can accommodate one family of 4 in their community tent and some singles respectively.

https://alnona.com/ 

Popri ponuke z ALNONA podsúvam tieto miesta na ubytovanie, ktoré som zažila v priamej skúsenosti alebo navštívila v roku 2021:

Besides ALNONA’s offer, I am introducing you to accommodation providers whom I have visited  in 2021:

Chaty na pohorí v dedinke Sivros/Sivros village Stone cottages:

https://sivroscottages.gr/en/ na  pohorí u milých domácich Vasilisa a Vasov dedinke Sivros, ktorí nám ponúkajú priateľskú zľavu 15%. Pri kontakte treba spomenúť DragonFest a moje meno. Júnový cenník je 70 eur na noc pre dvoch v osobitnej chate a extra 10 eur pre každú ďalšiu osobu v nej. Pre našu skupinu ponúkajú priateľskú zľavu 15%. Do Veľkej noci  v mojom mene rezervujú všetky tri apartmány na festivalové  dni (17. 6. – 22. 6. 5 nocí).  Na VEĽKÚ NOC  ma/Teba budú kontaktovať pre potvrdenie rezervácie a výber zálohy 30%. Táto suma bude vrátená v plnej výške, ak zrušíme pobyt aspoň jeden mesiac pred plánovaným príchodom. Naopak, ak zrušíme do posledného mesiaca, záloha sa vyberie v plnej výške.

https://sivroscottages.gr/en/ in mountain range with sweet home-makers Vasilis and Vaso, who offer us a friendly discount of 15%. Please mention DragonFest and my name when contacting. The June price list is 70 euros per night for two in a separate cottage, and an extra 10 euros for each additional person in it. They offer a friendly 15% discount for our group. Until Easter, they reserve all three apartments on my behalf for the festival days (17.6. – 22.6.5 nights). They will contact me/you at Easter to confirm the reservation and collection of  a 30% deposit. This amount will be refunded in full if we cancel the stay at least one month before the planned arrival. Conversely, if we cancel before the last month, the deposit will be taken in full.

I stayed in Adelikos cottage – simple, clean,  with spectacular view:

Bývala som v chate Adelikos – jednoduchá, čistá, s úžasným výhľadom:

Vily ponúkané cez Lefkada Travel v menežmente Jeromeho:

Villas offered through Lefkada Travel managed by Jerome:

https://www.lefkada-travel.com/ Kontaktná osoba je Jerome, Nadin partner a spoluzakladateľ ALNONA.  Pri kontakte treba spomenúť DragonFest a moje meno. Toto sú luxusné vily, ktoré si zrejme vieme dovoliť, ak sa poskladkáme viacerí. 

https://www.lefkada-travel.com/ Contact person is Jerome, Nadia’s partner a  co-founder of ALNONA.  When you contact him, please mention my name and Dragonfest. These are luxurious villas, most-likely affordable when shared with many participants. 

 Výhľad z vily sprostredkovanej cez Lefkada Travel/A view from villa offered through Lefkada Travel

Nočný výhľad z vily/Night view from the villa

Direct access to the sea from villa’s property/Priamy vstup do mora z pozemku kde je vila

 

Sylwia a Mariusz v dedinke Roupakias/ in Roupakias village:

airbnb.com/h/Roupakias

Opustená dedina Roupakias, kde žije Sylwia a Mariusz mimo siete, je unikát s umeleckými výtvormi, umiestnenými na tých najneočakávanejších miestach, aby vyvolal zvedavosť a úžas. Estetický zmysel podporujúci pocit relaxácie a odpočinku je neustále jedným z ich najväčších smerníc pri realizácii každého projektu obnovy ruín. Krásna poloha obce, na dne údolia a hneď vedľa nádherného kaňonu rieky ponúka pocit pokojnej ochrany.

The abandoned village where Sylwia and Mariusz live off grid, is a very unique space full of art placed in the most unexpected places to invoke the curiosity and wonderment. Sense of aesthetic that supports the feeling of relaxation and rest is continuously one of their biggest guidelines when undertaking each project of ruin restoration. The beautiful location of the village, at the bottom of the valley and right next to a wonderful river canyon offers a sense of calm protection.

 

 

Sylwia and her art/a jej umenie

Sylwia je intuitívna umelkyňa a vedie umelecké rituály v prírode. Prostredie je javiskom a zároveň pomáha pri terapeutickom procese tvorby umenia. Rituál tvorby umenia v prírode sa nedá naučiť ako recept, je to jedinečné a rozvíjajúce sa stretnutie medzi vami a svetom prírody. Nedá sa to predvídať ani zopakovať, je to improvizovanie, moment po momente ako všetky rozhovory.

Sylwia si vyberá miesto podľa pocitu. Je to špecifická, zmysluplná lokalita. Robí umenie s tým, čo sa tam nachádza, spôsobom, ktorý nepoškodí lokalitu. Používa len to, čo tam patrí a vráti sa do pôdy a vzduchu. Menej premýšľame a viac cítime, ak sa necháme viesť impulzom, intuíciou a inštinktom. Možno nebudete rozumieť tomu, čo ste urobili, kým to neskončíte (niekedy dokonca až po určitom čase), alebo kým to budete navnímávať a ucítite jeho posolstvo: Čo je teraz pýta? Aké slová alebo činy sú potrebné? Čo treba oceniť, prepustiť, zmeniť alebo zničiť? Ak dôverujeme prírode (a sebe), že nás vedie týmito spôsobmi, nikdy nebudeme opustení.

Sylwia is an intuitive artist and guides art making rituals in the nature. The environment is a stage and also lends hand in the therapeutic process of making art. The ritual of making art in the nature can not be learned like a recipe, it is unique and unfolding encounter between yourself and the natural world. It can neither be predicted nor repeated, it is improvised moment by moment as are all the conversations. 

Sylwia chooses location guided by the feeling. It is a specific, meaningful location, we make art with what is found there, in a way that will not harm the location. We use only what belongs there and will return to the soil and the air. Think less and feel more, let impulse, intuition and instinct guide you. You may not understand what you have done until it is finished (sometimes even some time after) or until you interact with it and feel it’s message. What is needed now? What words or actions are required? What needs to be honored, released, changed or destroyed? If we trust nature (and ourselves) to guide us in these ways we are never abandoned.

Mariusz

Mariusz je koreňmi tohto miesta, pracuje v každej oblasti, aby vytvoril hladký a bezproblémový zážitok pre tých, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do tohto prostredia. Bezpečnosť a uzemnenie sú často slová, ktoré používajú iní na opis pocitov v jeho prítomnosti. Vedený intuíciou hrá hudbu pre tematické tanečné/pohybové relácie, ktoré sa často ukážu ako silné transformačné procesy.

Mariusz is the roots of this place, working in each and every field to create a smooth and seamless experience for those who decide to enter this environment. Safety and grounding are often the words used by others to describe feeling in his presence. Guided by intuition he plays music for the thematic dance/movement sessions which often turn out to be a powerful transformational processes.

Karavan len pre známych/Caravan offered only for people they know

Karavan vnútri/Caravan inside

Ruins with artistic touch/Ruine premenené na umelecké priestory

Ich stan pri rieke vidíte na Air B&B stránke. Their tent can be viewed at their Air B&B webpage.

 

Moja úloha v tomto zoskupení nespočíva v pozícii učiteľa, gurua, terapeuta, kouča, atď. Prichádzam ako “dutá kosť” v jazyku Lakotov.  Prenos priamych skúseností z aplikácií Kundalini energie na praktický život vie radikálne zmeniť fungovanie v dennom živote. Vieš si ich prevziať ako inšpiráciu pre svoje vlastné spôsoby. Som jedna z nás a som nosič určitých darov. Jeden z nich je sila vytvárať bezpečný priestor pre procesy spojené s prebúdzaním Kundalini energie. Ďalší je v tom, že prirodzene prepájam učenia z mnohých tradícií a dimenzií Jednoty bytia a tým som poslom harmónie, ktorá je opakom súťaženia a rivality. Stav prijatia, relaxácie  a pozvoľného radostného plynutia je to, čo sa učím a cesta, po ktorej kráčam. Rada Vás na tomto kúsku cesty budem po nej sprevádzať ako nástroj Dračej Energie. Tá má nielen ohromnú silu Draka a rozmery v nekonečných dimenziách, ale dokáže byť aj veľmi prítulná, roztopašná, výživná, tvorivo materská, ustálená vo vnútornom pokoji, s vôňou Zeme, chuťou čerstvej Živej vody, dúškom sviežeho vzduchu, teplúčkom krbu domova a mágiou rozprávok ktoré sú prerozprávaním Pravdy Vekov pre nás, ktorí tak spontánne zabúdajú na úplnú Jedno-DUCH-osť Bytia a radostného spôsobu žitia.

Zvoláva nás Modrana Co-Creation v prospech všetkého a všetkých.

Jana Modrana je v procese kultivácie svojej Kundalini od roku 2004, kedy založila ANAHATA YOGA & HEALING na Vancouverskom ostrove v Kanade. 

V rezonancii Sat Nam (Pravda/Vedomie je vo mne/Tebe a nosí moje/Tvoje meno) sa teším na spolutvorbu a na máj Lásky čas!

Jana Modrana/G-Bhai-K 

Ďalšie otázky adresuj na:  modrana@modranacocreation.com

JANA: organizácia,  etiketa a obsahová náplň v spolupráci:

LUCIA: ALNONA, život v komunite, permakultúra, Human Design, dych a človečina s prírodou

NAĎA: ALNONA, detské letné tábory, škola a školička, učiteľka Kundalini jogy pod duchovným menom Shanti Adi Kaur

SYLWIA: Umenie, ubytovanie, strava, preprava