Telepathic Circles connected to Kundalini lunar meditations posted on Youtube – Bilingual

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 14 October 2023
All Day

Categories


Kundalini Dragon Power knows no disempowerment:All challenging happenings are opportunities for Her application. Let’s tune into the upcoming lunar New Moon with telepathic transmissions. It is not about capturing words, but powerful symbols, codes, revelations, epiphanies, visions  appearing from chaos, which is a breeding ground for new forms. Changes are Her fuel, and uncertainties or doubts are a source of Her amusement. Fear, worry and insecurity of the ego in these unfathomable territories accompany every human being. If they were not, then what would we transform? Just like the power of the Water Serpent is balanced by the power of the Thunderbird. It is a natural law of this dimension of polarities.

Are you a game? Let’s welcome the DARKNESS that comes upon us with this autumn season together.It is the same vast darkness in which we can see the stars. Without it, there would be no cheerful celebrations of Solstices and the bonfires associated with them, where we rejoice, dance and sing. The entire Universe with us! And not just the Angels, but many other Multi-dimensionals, Ancient Ones, who have always been-are-will be…because time does not exist. At least not in the quantum fields, where we are now learning to plow and plant the calls of our heart-souls.

Let’s hear twinkling laughter of our inner children who want to roll in fallen leaves, forest ferns and mosses that turn more green in autumn rains, daringly jumping into puddles and getting muddy and wet. The ego says that the time for bathing has already passed… and when we dip in, we might be surprised… just like when barefoot and Mother Earth penetrates our bodies with her magma, filling cracks and crevices of our matrix formulas with her infinite healing kindness.

On this note, I welcome us to the series “Kundalini Anywhere Anytime” in free co-creation. To balance my energy for holding a space for these Circles of Power, I am asking for $44 of your dollar energy: 22 for the New Moon and 22 for the Full Moon, payable via e-transfer to my email: jana@modranacocreation.com no later than October 12, 2023.

On given foundation of your deposit and your name with your direct registration email (not through a friend, etc., either you are there with a direct YES or you are NOt), I will include you in the sacred mandala, which will be like a “basecamp” before the ascent far beyond Mt. Everest😁

Anyone, who has seen the movie AVATAR, knows the principle of the fusion of tails between a humanoid and a dragon… so do we… Dragon and Me and Me and Dragon ARE ONE. The path of the heart and the inner compass works in frequencies of Light. We’re lighting up… yupeeee!

Namaste.

In gratitude and joy,

Jana Ziman/G-Bhai-Kaur/MODRANA CO-CREATION
for the benefit of All My Relations
www.modranacocreation.com

250-716-6753

Clarification:

A telepathic circle is an experimental group in which its members tune into a certain “quantum wave” through which they perceive their direct experience and share it with others. This creates a feedback loop that doesn’t often happen between us, although telepathy works all the time. An ACTIVE members are included in the sacred mandala, and today is the last day of registration for the entire lunar cycle, which includes both the New and the Full Moon. This means that the next opportunity to join will be with the next New Moon. The circle is open to Slovaks and Canadians.

Before recording the meditation of the New Moon and also the following Full Moon, I will place a mandala with the names of the members under the selenite ball, where there will also be a card drawn specifically for the occasion. Members of the group, preferably on the day of the lunar event, but no later than the 7th day after the lunar event, they will perform Kundalini meditation posted on Youtube. Then they will send me by email what they perceived during or after their meditation practice. My role will be to process and share this data with others after it is fully collected, so that members do not influence each other. Then a forum will be opened for mutual reflection and sharing. That is the ACTIVE form.

The PASSIVE form is a control group that may or may not do the meditation, its members are not enrolled in the mandala, nor do they send a financial deposit for Telepathic Circle.  They just know that this is happening and based on that they send me an email with their perception. They don’t even have to register with me in advance, just contact me after the lunar events. This will show whether there is a difference in the direct intention and participation in the active circle, or not.

I wish everyone a nutritious New Moon and look forward to our co-creations of one way or another. If you are interested, send an email to jana@modranacocreation.com

 

Kundalini Dračia Sila nepozná pocit bezmocnosti:

Všetko čo sa deje je pre ňu príležitosť a výzva na uplatnenie. Nastavme sa na nastávajúci lunárny NOV a ideme do telepatických prenosov. Nie sú o slovíčkach, ale o silných symboloch, kódoch, metaforických zjaveniach, výjavoch formujúcich sa zo zjavného chaosu, ktorý je živnou pôdou pre nové formy. Zmeny sú jej pohonnou hmotou a obavy či pochybnosti zdrojom pobavenia. Strach a neistota ega v týchto nedoziernych teritóriách sú doprovodom každého ľudského jedinca. Ak by neboli, čo by sme potom transformovali? Aj Sila Vodného Serpenta je vyvážená Silou Thunderbirda. Je to prirodzený zákon tejto dimenzie polarít. 

Tak ideme do toho spoločne, Svetielka Slovenské? Vítajme TMU, ktorá sa na nás valí s týmto jesenným obdobím a je tou istou nedoziernou tmou, v ktorej nám je dopriate uzrieť hviezdy. Bez nej by nebolo veselých osláv Slnovratu a s ním spojených ohňov, pri ktorých sa tešíme, tancujeme a spievame. Celý Vesmír s nami…a nielen Anjeli, ale mnoho ďalších nepomenovaných Multidimenzionálov, Ancient Ones, ktorí tu, vždy boli-sú-budú…pretože čas neexistuje. Aspoň nie v kvantových poliach, na ktorých sa teraz učíme orať a sadiť posolstvá našich srdiečok/dušičiek.

Čujme čujme zvonivý smiech svojich vnútorných dietok, ktoré sa chcú váľať v napadaných listoch, lesných papradinách a machoch, ktoré sa začínajú zelenať v jesenných dažďoch, skákať do kaluží a prípadne sa špárať v blate. Ego navráva, že už prešla doba kúpania sa… a keď do vodičky vlezieme, tak sa prekvapíme… tak isto ako keď ideme naboso a Matička Zemička svojou magmou vniká do našich tiel a vypĺňa štrbiny a trhliny matrixových vzorcov svojou nekonečnou liečivou láskavosťou.

Vítam nás týmto v sérii “Kundalini Hocikde a Hocikedy” vo voľnej spolutvorbe. Tým, že vytváram priestor pre tieto silové kruhy si prosím Tvoj euroenergetický vklad: 11éčok za Nov a 11 éčok za Spln, splatných na môj euro účet IBAN: SK4683300000002100876869 najneskôr do 12.10. 2023.

Na základe zaslania svojho vkladu a svojho mena cez email a priamo (nie cez kamarátku atď, buď si tam Ty s priamym ÁNO alebo si tam NIE), Ťa zaradím do posvätnej mandaly, ktorá bude ako “basecamp” pred výstupom ďaleko poza Mt. Everest, hi hi…

Kto videl film AVATAR, pozná princíp splynutia chvostov medzi humanoidom a drakom… podobne aj my … Drak a Ja a Ja a Drak SME JEDNO. Cesta srdca a vnútorný kompas funguje v kmitočtoch Svetla. Svetielkujeme…jupíííí.

Namaste.

Teším sa z nás v ko-kreáciách  rodiacich sa zmien.
Jana Ziman/Modrana/G-Bhai-K
www.modranacocreation.com

Zdieľajte ďalej slobodne  cez svoje prepojenia.

Upresnenie:

Telepatický kruh je experimentálne zoskupenie, v ktorom sa jeho členovia naladia na určitú “kvantovú vlnu”, cez ktorú navnímajú svoj priamy zážitok a podelia sa oň s ostatnými. Tým sa nám vytvorí spätná väzba, ktorá často medzi nami neprebieha, hoci telepatia funguje neustále. Priamy členovia sú zaradení do posvätnej mandaly  na celý lunárny cyklus, ktorý zahŕňa Nov aj Spln. To znamená, že ďalšia príležitosť sa pripojiť bude až s nasledujúcim Novom. Kruh je otvorený pre Slovákov aj Kanaďanov.

Pred nahratím meditácie Novu a tiež  Splnu vložím mandalu s menami členov pod selenitovú guľu, kde bude aj vytiahnutá karta, ktorá sa pre túto príležitosť prihlási. Členovia zoskupenia najlepšie v deň Novu resp. Splnu, ale najneskôr do 7. dňa po lunárnej udalosti, vykonajú Kundalini meditáciu a zašlú mi emailom, čo sa im počas nej resp. po nej vyjaví. Mojou úlohou bude tieto údaje spracovať a pozdieľať s ostatnými po ich plnom zozbieraní, aby sa členovia navzájom neovplyvnili. Potom sa otvorí fórum pre vzájomnú reflexiu a doznievanie. To je AKTÍVNA forma.

PASÍVNA forma je kontrolná skupina, ktorá môže ale nemusí vykonať meditáciu, jej členovia nie sú zapísaní v mandale, ani neposielajú finančný vklad na Telepatiu, len majú vedomosť o tom, že toto sa deje a na základe toho mi pošlú email s ich navnímaním. Nemusia sa u mňa ani vopred registrovať, stačí sa ozvať po lunárnych udalostiach. Tým sa ukáže, či je v priamom zámere a vklade do kruhu rozdiel alebo nie.