Youtube bilingual Kundalini Full Moon/Spring Equinox meditation release/zverejnenie

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 24 March 2024
All Day

Categories


English:

Kundalini Meditations as taught by Yogi Bhajan under New or Full Moon energies (or some special occasions like Equinoxes and Solstices). They are suitable for practicing anytime and anywhere, when they call you. They hold a certain theme energized by celestial constellations and encourage us to reflect upon them through that particular combination of practices. On this website, under the video section, you will find them arranged chronologically together with a highlighted topic or a certain kriya for better navigation when choosing what you need. Each video is accompanied with  a meditation content and how to prepare for it when posted on Youtube. You can find the Protocol for practicing Kundalini yoga HERE: http://www.kundaliniyogahealing.com/webpages/generalrulesandrecommendations.html

Slovak:

Kundalini Meditácie podľa učenia  Yogi Bhajana v  Energiách Novolunia alebo Splnu (alebo pri niektorých špeciálnych príležitostiach, ako je  Rovnodennosť alebo  Slnovrat). Sú vhodné na praktizovanie kedykoľvek a hocikde, kedy Vás zavolajú. Nesú sa v určitej tématike, ktorú inšpirujú vesmírne  konštelácie a povzbudzujú nás, aby sme sa vnorili do ich frekvencie prostredníctvom konkrétnej kombinácie praktík. Na tejto internetovej stránke pod video sekciou ich nájdeš chronologicky zoradené spolu so zvýraznenou tématikou či určitou krijou na lepšiu navigáciu pri výbere. Každé video má pri uverejnení obsah meditácie a ako sa na ňu pripraviť. Protokol na cvičenia nájdeš TU: http://kundalinijogaslovensko.com/kundalini-joga/protokol-na-cvicenia/

English:

All the techniques in these videos are aimed towards enlightening the Collective Consciousness, where I start from myself and go from the inside out to the widest of circles. They usually contain pranayams, kundalini meditations or kriyas. You may prepare with a few warm up exercises before you play a video on Youtube. Sometimes I post also an AUDIO version, which you can find both on Youtube and this website under Audio section. To prevent advertisement interruption, make sure you install free ad-blocker before you begin.  It would be ideal if you could deeply relax for at least 15 minutes after the practice. If you cannot do it, make sure you ground well, drink plenty of water, and avoid any consciousness altering substances for at least one day after.

 

Slovak:

Všetky techniky v týchto videách sú zamerané na pozdvihnutie Kolektívneho vedomia, kde začínam od seba a idem zvnútra von do najširších kruhov. Zvyčajne obsahujú pránájámy, Kundalini meditácie alebo krije. Pred prehratím videa na Youtube sa môžeš pripraviť niekoľkými zahrievacími cvičeniami. Niekedy do videa skéču reklamy, ktoré vieš odblokovať inštaláciou Ad-blokera, ktoý sa ponúka v bezplatnej verzii na internete.  Ideálne by bolo, keby si si po cvičení doprial/a  aspoň 15 minút na hlbokú relaxáciu v ľahu a úplne sa uvoľniť. Ak sa nedá, uisti sa, že si sa dobre uzemnil/a, vypi veľký pohár vody, podupaj nohami  a vyhýbaj sa akýmkoľvek látkam, ktoré alternujú vedomie aspoň jeden deň po cvičení.

 

English:

Prepare an undisturbed meditation space for about 1 hour and water to drink within your reach. If you  get well hydrated before, you become mode conductive for an Energy flow. Prepare to sit cross-legged on the ground or in the chair, given that you keep your spine straight and both feet grounded to the floor. Sometimes meditation can be done in standing posture, lying down or even walking. Following  The Protocol for practicing Kundalini yoga is a basic prerequisite for the positive outcome and effectiveness of this meditative ritual. 

Slovak:

Priprav si nerušený meditačný priestor na približne 1 hodinu a vodu na pitie na dosah. Ak sa predtým dobre zavodníš, staneš sa výkonnejším vodičom pre energetický prietok.  Môžeš sedieť na zemi v tureckom sede alebo na stoličke za predpokladu, že máš vystretú chrbticu a obe chodidlá pevne uzemnené na podlahe. Niekedy sa meditácia môže vykonávať v stoji, v ľahu alebo dokonca aj pri chôdzi. Dodržiavanie Protokolu pre cvičenie Kundalini jogy je základným predpokladom pre pozitívny výsledok a účinnosť tohto meditačného rituálu.

English:

I welcome your donation to balance energies for receiving this video or audio. Your donation shall be gratefully received through e-transfer to jana@modranacocreation.com or via Paypal . I can issue a receipt for your payment under my therapeutic license number for a potential extended medical coverage, or tax deductibles. Thank you very much. Keeping a flow, keeping afloat. Namaste.

Slovak:

S vďakou uvítam váš finančný dar na energetické vyrovnanie za  príjem tohto videa alebo audia. Euro-energiu prosím pošli na môj euroúčet na Slovensku s udaním referencie za čo ho posielaš: SK4683300000002100876869 alebo cez Paypal. Udržiavaním  prietokov sa spoločne udržiavame nad vodou. Namaste.

English:

Receiving the gift of this meditation recording for your personal practice,  enjoying its essence in your own way for your energetic revival and Consciousness elevation on our dear planet Earth,  is my highest reward and the mission of my life.

May all beings be healthy and happy!

Om Mani Padme Hum.

Sat Nam, Wahe Guru, All My Relations, Namaste.

Jana Ziman/Modrana Co-Creation/G-Bhai-K

 

Slovak:

Prijatie daru tejto meditačnej nahrávky pre svoju osobnú prax, vychutnanie si jej esencie svojim vlastným spôsobom pre Tvoje energetické oživenie a pozdvihnutie Vedomia na našej drahej planéte Zem,  je mojou najvyššou odmenou a poslaním môjho života.

Nech sú všetky bytosti zdravé a šťastné!

Om Mani Padme Hum.

Sat Nam, Wahe Guru, Ďakujem pekne, Namaste.

Jana Ziman/Modrana Co-Creation/G-Bhai-K