Mentorship

Etiketa kruhu

Každý účastník aktom svojho vstupu do tohto kruhu súhlasí s nasledujúcou spoločnou dohodou a uzrozumením:

Vytvárame KMEŇ orientovaný na VZRAST, kde spoločne ponúkame, rozširujeme, predlžujeme a vyživujeme VZÁJOMNÚ PODPORU… kde SILA „JA“ ako bytosti Svetla a Lásky je ZVÄČŠOVANÁ SPOLOČNOU VÍZOU, ktorá vitalizuje úspech ľudstva pri liečení MATKY ZEME.

1. ZÁVÄZOK: Dôrazné a jasné ÁNO pre moju plnú energetickú účasť;

2. DÔVERNOSŤ: Čo vchádza do Kruhu, v Kruhu zostáva. Sľubujem, že všetko osobné zdieľanie v rámci tohto kruhu zostane súkromné ​​a dôverné. Čo sa v kruhu naučím sama o sebe je vítané zdieľať ďalej pre prospech všetkých našich vzťahov; ak zdieľam ďalej techniky či materiály – písomné, audio, video, foto, atď. – ponúkané a prezentované v tomto kruhu, dodržiavam etiketu autorstva.

3. PROTOKOL: Súhlasím, že pri vykonávaní formálnych techník ponúkaných v kruhu sa zdržím všetkých látok a esencií meniacich prirodzený stav vedomia, aspoň 2 dni pred, počas a 2 dni potom, pokiaľ nie sú nevyhnutné pre moje zdravie a optimálny stav bytia. Protokol pre cvičenie Kundalini jogy je samozrejmosťou pre úspešný efekt a moje vlastné bezpečie;

4. KONTEXT: Podporujem tento Kruh dôvery ako hniezdečko pre Pracovníkov Svetla, kde sa vytvára a víta vzájomne sa posilňujúce správanie a prax radikálnej štedrosti a empatie;

5. KULTÚRA: Oslavujem veľkosť každého jedinca v našich rozdielnostiach – spolupracujem, spoluvytváram a uznávam, ako sa môžeme navzájom dopĺňať ako SILOVÍ PARTNERI;

6. ZAMERANIE: Vyberám si priamu skúsenosť v rámci Kruhu na počatie nových foriem; obsah sa tvorí krok za krokom spolutvorbou, kde tok udržiavame plynulo, v jasnom prúdení a jednoDUCHosti okolo Stredu Kruhu, kde je zdanlivo prázdno;

7. PRÍTOMNOSŤ: Preferujem udržiavanie pravidelného kontaktu, aj keď len zaslaním smajlíka alebo srdiečka – tvoríme kotlík  Časopriestoru, kde sa varí polievka z esencií každého z nás… a z neho prioritne čerpám pomoc, podporu a spojenie;

8. ETIKA KOMUNIKÁCIE: nulová projekcia negativity, vulgarizmov a vzájomného poradenstva; vyjadrujem svoj pociťovaný/priamy zážitok (to, čo vo mne vzniká, čo cítim vo svojom vlastnom tele, keď „vyjadríš alebo zdieľaš to či ono“); praktizovanie nenásilnej komunikácie, sebaintegrity, zrkadlenia, oslovovania mňa v sebe, čím dávam ostatným povolenie a priestor, aby urobili to isté;

9. ZDRAVÉ HRANICE: praktizovanie dôvery v moje autentické JA a autonómiu… zostávam obnažená a viditeľná, aby ku mne DUCH mohol pristupovať, oslovovať ma a používať ako autentický, čistý a ostrý nástroj pre koleso spolutvorby, pripravené v tejto konštelácii nástrojov pre dielo SVETLA…vyrastajúce z (ne)závislého na INTER-(závislo)-vzájomný;

10. PLNÝ KRUH: Mám dôveru v tento proces, aj keď sa objavia výzvy a prekážky; dodržiavam svoj počiatočný záväzok k samej sebe a Kruhu od samého začiatku až do úplného konca svojho členstva v kruhu…a chápem, že s takým silným úmyslom sa celý vesmír zorganizuje okolo môjho úspechu;

11. ZAHRNUTIE: Narúšam vzorec sebaizolácie a „posudzujúcich očí“ tým, že držím svoj priestor v kruhu „svojimi milujúcimi očami“, živím túto komunitu svojimi vnútornými kvalitami (ktoré zahŕňajú aj tieňové stránky) a nechávam iných, aby ZVYŠOVALI moju vlastnú VEĽKOSŤ (spolu transmutujeme hlboký starý odtlačok hanby, nedostatku a odvislosti od vonkajších istôt)…vychádzam zvnútra von;

12. SPOJENIE: keď sa cítim zatlačená na úplný okraj, vítam túto príležitosť prelomiť „môj vnútorný sklenený strop“ a narušiť tak vzorec zostať malá, izolovaná a neviditeľná;

13. ODVAHA: Odvážim sa zahrnúť svoje tiene a skryté časti mojej psychiky; odovzdaj sa, dovoľ, spolupracuj a dôveruj, že esencie generujúce SVETLO a posilňujúce DUCHA v rámci celistvosti kruhu urobia zázraky;

14. TRPEZLIVOSŤ: prenechaj Veľkej Mystérii, aby sa cez nás prejavila; krok za krokom zdokonaľujeme zručnosti a prechádzame na ešte väčšiu pružnú plynulosť v kvantovom priestore Indrovej siete, kde každý z nás je malou bunkou Celku;

15. VIDITEĽNOSŤ: Dávam povolenie zdieľať praktiky a nové formy vytvorené v rámci tohto Kruhu otvorene a slobodne vo vonkajších kruhoch ako MEDICÍNU namiešanú z našich liečivých zmesí s All My Relations/Všetkými Mojimi Vťahmi.

16. BUĎ SVOJOU VLASTNOU MEDICÍNOU: Zaväzujem sa, že dám šancu a budem skúšať rezonujúce “energetické medicíny” tohto Kruhu podľa vlastného výberu a vo vlastnom časopriestore s náležitou starostlivosťou, aby som magnetizovala VYŠŠIU VÍZIU a projekciu VEDOMIA cez individuálne JA.

17. MENTORSTVO: Akceptujem Modrana-Cocreation ako médium pre udržiavanie tohto Kruhu a jeho vitalizáciu. Jana/Modrana je jedna z NÁS a proces individuácie vo Veku Vodnára je v tomto Kmeni rovnosti znásobený sebaautoritou každého z nás. Tak sa naučíme a dokážeme posunúť vpred. Všetko, čo príde cezo mňa, vás, nás, je vítané a má hodnotu. Prostredníctvom zdieľania a úcty k našim spoločným dohodám (ku ktorým vieme pridať nové) je tento Kruh vyhlásený za ucelený a otvorený pre diela veľkého milosrdenstva priamo zo ZDROJA.

TAK STAŇ SA TAK!

Membership area

We provide monthly mentorship.

To access to it, please contact us.

By the act of entering this circle, each participant agrees to the following common agreement and understanding:

We are creating a TRIBE committed to GROWTH where together we offer, expand, extend and nurture MUTUAL SUPPORT… where the POWER of “I” as a being of Light and Love is MAGNIFIED by a COMMON VISION that vitalizes humanity’s success in healing MOTHER EARTH.

1. COMMITMENT: An emphatic and clear YES for my full energetic participation;

2. CONFIDENTIALITY: What enters the Circle stays in the Circle. I promise that all personal sharing within this circle will remain private and confidential. What I learn on my own in the circle is welcome to be shared further for the benefit of all our relationships; if I continue to share techniques or materials – written, audio, video, photo, etc. – offered and presented in this circle, I observe the etiquette of authorship.

3. PROTOCOL: I agree to abstain from all substances and essences that alter the natural state of consciousness, at least 2 days before, during and 2 days after, when performing the formal techniques offered in the circle, unless they are necessary for my health and optimal state of being. The protocol for practicing Kundalini yoga matters for a successful effect and my own safety;

4.  CONTEXT: I support this Circle of Trust as a nest for Lightworkers where mutually reinforcing behaviors and practices of radical generosity and empathy are created and welcomed;

5. CULTURE: I celebrate the greatness of each individual in our differences – I collaborate, co-create and recognize how we can complement each other as POWER PARTNERS;

6. FOCUS: I choose direct experience within the Circle to conceive new forms; the content is created step by step by co-creation, where we keep the flow, in a clear flow and oneness around the Center of the Circle, where it is seemingly empty;

7. PRESENCE: I prefer maintaining regular contact, even if only by sending a smiley or a heart – we form a cauldron of Space and Time, where a soup is cooked from the essences of each of us… and from it I primarily draw help, support and connection;

8. ETHICS OF COMMUNICATION: zero projection of negativity, vulgarisms and mutual advice; I express my felt/direct experience (what arises in me, what I feel in my own body when you “express or share this or that”); practicing nonviolent communication, self-integrity, mirroring, addressing the me within myself, giving others permission and space to do the same;

9. HEALTHY BOUNDARIES: practicing trust in my authentic SELF and autonomy… I remain bare and visible so that SPIRIT can access me, address me and use me as an authentic, pure and sharp instrument for the wheel of co-creation, prepared in this constellation of instruments for the work of LIGHT… growing from (in)dependent to INTER-(dependent)-mutual;

10. FULL CIRCLE: I have confidence in the process, even when challenges and obstacles arise; I abide by my initial commitment to myself and the Circle from the very beginning to the very end of my membership in the Circle…and I understand that with such a strong intention the entire universe will organize itself around my success;

11. INCLUSION: I break the pattern of self-isolation and “judging eyes” by holding my space in the circle with “my loving eyes”, nourishing this community with my inner qualities (which include the shadow sides) and letting others INCREASE my own GREATNESS (together we transmute the deep old imprint of shame, lack and dependence on external certainties)…I come from the inside out;

12. CONNECTION: when I feel pushed to the very edge, I welcome this opportunity to break through “my inner glass ceiling” and thus break the pattern of remaining small, isolated and invisible;

13. COURAGE: I dare to include my shadows and hidden parts of my psyche; surrender, allow, cooperate and trust that the LIGHT-generating and SPIRIT-enhancing essences within the wholeness of the circle will work miracles;

14.  PATIENCE:  let the Great Mystery manifest itself through us; step by step we improve the skills and move to an even greater elastic fluidity in the quantum space of Indra’s network, where each of us is a small cell of the Whole;

15.  VISIBILITY:  I give permission to share the practices and new forms created within this Circle openly and freely in the outer circles as MEDICINE mixed from our healing blends with All My Relations.

16.  BE YOUR OWN MEDICINE:  I pledge to give a chance and try the resonant “energy medicines” of this Circle of my choice and in my own space-time with due care to magnetize the HIGHER VISION and projection of CONSCIOUSNESS through the individual SELF.

17. MENTORING: I accept Modrana-Cocreation as a medium for the maintenance of this Circle and its vitalization. Jana/Modrana is one of US and the process of individuation in the Age of Aquarius is multiplied by the self-authority of each of us in this Tribe of equality. That’s how we learn and can move forward. Everything that comes through me, you, us is welcome and has value. Through sharing and honoring our mutual agreements (to which we can add new ones), this Circle is declared whole and open to works of great mercy directly from SOURCE.

SO BE IT!